1. Introductie

De website https://www.innerflow-eetgedrag.be (hierna: de “Website”)  wordt aangeboden door:

Lies Vandersyppe  (hierna “Innerflow”, “ik”, “mij”)
Stationsstraat 104
8490 Jabbeke (Belgie)

lies@innerflow-eetgedrag.be
0486 73 78 02
RIZIV 5/60853/01/601
BTW BE0863495087

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de privacy en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactinformatie.

2. Waarom deze privacyverklaring

Iedere persoon die de website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. 

Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). 

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die ik kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Innerflow behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen. 

3. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Innerflow bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld van de Betrokkene, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Innerlow een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

Innerflow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. Innerflow maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Innerflow zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. 

3.2. Verwerker(s)

Innerflow doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Innerflow doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden.
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden.
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft Innerflow de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Innerflow. 

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Innerflow de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

4. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden: 

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene; of

 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Innerflow verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hoeveel en welke persoonsgegevens Innerflow over jou verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze dienstverlening. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers.

Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

Klanten: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens); 
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres); 
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, gewicht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit);

Bezoekers:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);

6. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden: 

Klanten: 

 • Klantbeheer

Bezoekers:

 •  Het beantwoorden van informatieaanvragen via e-mail of contactformulier; 

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • • Beheer van geschillen.
 • • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IPadres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Innerflow en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Innerflow behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

7. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Innerflow. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

8. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

9. Wat zijn jouw rechten?

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

9.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. 

9.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Je kan je ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

9.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

9.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Innerflow om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

9.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Innerflow zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Innerflow kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten. 

9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Innerflow verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

9.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

10. Recht op het intrekken van jouw toestemming

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Innerflow, Stationsstraat 104, 8490 Jabbeke of via e-mail aan lies@innerflow-eetgedrag.be.  Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

11. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen. Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Innerflow, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.